Medlemsbetingelser

Du skal læse alle medlemsbetingelserne grundigt igennem, inden du godkender og bliver medlem af OCR Odense.

§1 Medlemskab

Dit medlemskab i OCR Odense er personligt og må ikke benyttes af andre. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opsiges dit medlemskab øjeblikkeligt uden refusion for den resterende periode af dit medlemskab. I tvivlstilfælde kan OCR Odense forlange at se legitimation.
Du er som medlem ansvarlig for, at OCR Odense til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og emailadresse. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, som du har oplyst ved medlemskabets oprettelse, skal du straks meddele dette til OCR Odense ved sat skriv til medlem@ocrodense.dk.
Et medlemsskab forløber med en bindingsperiode på indeværende måned + næste hele måned.

§2 Betalingsaftale

Det er et krav at medlemskabet er tilmeldt automatisk betaling fx. Betalingsservice, kreditkortabonnement eller lign faste betalingsaftaler. Alle medlemskaber hos OCR Odense er løbende medlemskaber med automatisk fornyelse og fortsætter indtil opsigelse (se §6). 

§3 Ændringer i medlemskab

OCR Odense forbeholder sig retten til at ændre medlemsbetingelserne, priser og gebyrer til enhver tid. Ændringer vil altid kunne findes på ocrodense.dk. Ændringer i priser og gebyrer kan også forekomme, når du har tilknyttet en rabatordning. Ved oprettelsen af et medlemskab accepterer du, ud over disse medlemsbetingelser, at modtage meddelelser om prisændringer og ændringer i medlemsbetingelser pr. email. Uvæsentlige ændringer til priser og medlemsbetingelser vil blive offentliggjort på ocrodense.dk. Væsentlige ændringer af priser og medlemsbetingelser vil blive varslet minimum 30 dage inden disse træder i kraft pr. email. 

§4 Medlemskab under 18år eller umyndiggjort

Du skal være fyldt 18år for at tegne et medlemskab i OCR Odense. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort kræves det, at din værge eller forældre melder dig ind og står for betalingen for dit medlemsskab. Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af regelsættet og husets regler. Denne hæfter for ethvert krav, som OCR Odense måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. 

§5 Medlemskab for studerende

Du skal have gyldigt studieidentifikation for at tegne et medlemskab for studerende. OCR Odense forbeholder sig retten til at afvise typer af studenteridentifikation eller tilbagekalde brugen af et allerede benyttet studenteridentifikation. Medlemmet er forpligtet til ved henvendelse af fremvise gyldigt studenteridentifikation. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, som du har oplyst ved medlemskabets oprettelse, skal du straks meddele dette til OCR Odense.

§6 Opsigelse af medlemskab

En opsigelse af medlemskabet kan kun ske pr. email til medlem@ocrodense.dk. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fulde navn og/eller medlemsnummer. En opsigelse er gyldig fra den dag, OCR Odense modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra OCR Odense. Opsigelser skal være OCR Odense i hænde senest 30 dage inden fornyelse af medlemskabet. Opsigelsesperioden for et medlemskab er indeværende måned + næste hele måned.

§7 Bero/Ferie

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sætte medlemskaber i bero. 

§8 Fortrydelsesret

Ved oprettelsen af et medlemskab i OCR Odense via internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Dog frafalder fortrydelsesretten hvis startdatoen ligger indenfor for de første 14 dage. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du skrive til medlem@ocrodense.dk.

§9 Pris

OCR Odense forbeholder sig retten til at ændre priser og gebyrer til enhver tid. Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra OCR Odenses forøgede omkostninger og for investeringer i forbedring af din brugeroplevelse, renovation af faciliteter samt udvidelse af OCR Odense og øget ansatte. Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster osv.  
OCR Odense foretager en mindre årlig prisstigning i starten af kalenderåret på mellem 2% og 5% uden yderligere varsel.

§10 Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af OCR Odense er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. OCR Odense tager ikke ansvar for din brug af OCR Odenses faciliteter eller udendørsområder. OCR Odense tager ikke ansvar for personskader som følge af skader eller uheld ved træning. OCR træning er en sportsaktivitet, hvor det er påregneligt, at der kan ske skader og uheld. Kunden er derfor indforstået med at benyttelse af OCR Odenses faciliteter, herunder højde/klatrefaciliteter, foretages på kundens eget ansvar, samt at kunden ikke kan gøre erstatningsansvar gældende på nogen måde overfor OCR Odense. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. 
Du er ligeledes selv ansvarlig for at opnå eventuelle ønskede træningsresultater.

§11 Tilmelding/Afmelding/Venteliste/Fremmøde

Du kan til- og afmelde hold via online-booking. Det er desværre ikke muligt telefonisk eller pr. mail.
Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest 1,5 time før holdstart. Ved morgenhold inden kl 10:00 skal afmelding ske senest 12 timer før holdstart. Ved personlig træning skal afmelding ske 12 timer før træningsstart.
Fremmøde til et tilmeldt hold skal meldes ved holdstart, hvor du selv er ansvarlig for at sige dit navn til underviseren, så denne kan fremmøde dig i vores system. Dette skal ske inden holdstart. Sker dette ikke, regnes det som udeblivelse.
Hvis du ikke møder op til et hold, du har booket, vil du blive pålagt et gebyr på 30 kr. Beløbet bliver automatisk trukket på dit tilmeldte betalingskort hver måned. Klippekortmedlemskaber bliver fratrukket ét klip fra klippekortet.
Personlig træning der er booket ind, kan ikke refunderes uanset årsagen, med mindre det aflyses fra OCR Odenses side.
OCR Odense kan aflyse et hold, op til 1 time før holdstart, dette meddeles via mail og/eller sms. Ved aflysning fra OCR Odenses side refunderes det fulde beløb. Det samme er gældende ved aflysning af events, løb og forløb.
Du er selv ansvarlig for at tjekke, om du står på venteliste eller er kommet med på selve holdet. Mød kun op på holdet, hvis du er på holdet og ikke længere på venteliste.

§12 Værdigenstande

Opbevaring af værdigenstande er på eget ansvar og OCR Odense har ikke ansvar for tab i tilfælde af tyveri eller tingsskade. 

§13 GDPA (Persondataforordningen)

OCR Odense håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivningen. Når du opretter et medlemskab i OCR Odense accepterer du, at OCR Odense indsamler og behandler oplysninger om dig, og vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab. OCR Odense indsamler data fra browser-cookies, klippekort og køb samt fra sociale medier. OCR Odense anvender ikke oplysningerne til andre formål. OCR Odense opbevarer oplysningerne om dig i op til 1 år efter dit medlemskab er ophørt. Herefter vil alle oplysninger blive destrueret.
Når OCR Odense registrerer oplysninger om dig, har du ret til at: 1) Få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 2) Gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted. 3) Få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet. Du har også ret til at klage til Datatilsynet over OCR Odenses behandling af dine personoplysninger. 
Henvendelser vedr. vores behandling af dine oplysninger skal ske til medlem@ocrodense.dk. OCR Odense er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af de oplysninger, du giver os. Vi bruger alene dine persondata i forbindelse med oprettelse af dit medlemskab med løbende betaling.
Du har ret til enhver tid at få slettet de personoplysninger OCR Odense har registreret. Alle de oplysninger som OCR Odense efter lovgivning ikke er forpligtet til at skulle gemme bliver dermed slettet. 
Ved køb af medlemsskab, klippekort eller andet i OCR Odense giver du samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af OCR Odense.

§14 Samtykkeerklæring

I deltagelse til træning, events eller løb i OCR Odense giver jeg samtykke til at billeder og video, hvor jeg fremtræder på, må bruges til markedsføring og reklame på sociale medier, hjemmesider og anden reklame hos OCR Odense og hos professionelle fotografer der er tilstede i samarbejde med OCR Odense. Jeg giver hermed tilladelse til personfølsomme data i form af: navn, køn og alder, herunder placering og startnummer i løb må lægges op på sociale medier, hjemmesider og anden reklame hos OCR Odense og hos professionel fotograf der er til stede i samarbejde med OCR Odense. 
Som forældre/værge/voksen giver jeg hermed tilladelse til, at billeder og videoer hvor mit barn/børn fremtræder på må bruges til markedsføring og reklame på sociale medier, hjemmesider og anden reklame hos OCR Odense og hos professionel fotograf der er til stede i samarbejde med OCR Odense.
Du har ret til enhver tid at få slettet personfølsomme data samt billeder og video OCR Odense har registreret. Alle de oplysninger som OCR Odense efter lovgivning ikke er forpligtet til at skulle gemme bliver dermed slettet. 

§15 Regler og andre bestemmelser indenfor OCR Odense

I tilfælde af overtrædelse af medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller firmaets regler, kan OCR Odense til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. OCR Odense forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i OCR Odense på ubestemt tid.

§16 Lovvalg og værneting

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

§17 Force Majeure

Såfremt adgang til medlemskabet knyttet OCR Odenses træning og faciliteter umuliggøres eller vanskeliggøres helt/delvist af forhold forårsages af eller resulterer ud fra omstændigheder/handlinger, der er uden for OCR Odenses kontrol, berettiger det dig ikke til at annullere eller på anden måde ændre eller opsige medlemskabet med forkortet varsel. En sådan umuliggørelse eller vanskeliggørelse omhandler (men ikke begrænset til) f.eks. epidemier, pandemier, oversvømmelse, frihedsindskrænkninger, nationale nødstilstande, indgreb eller påbud fra myndighedernes side, brand, jordskælv, krig, terrortrusler eller terrorhandlinger, optøjer eller andre civile uroligheder, revolution, embargoer, handelskrige, strejker eller andre arbejdskonflikter.
OCR Odense kan i så fald heller ikke anses for at have misligholdt eller på anden måde overtrådt abonnementsaftalen. Du vil således være forpligtet til at betale for dit medlemskab i overensstemmelse med abonnementsaftalens øvrige vilkår og bestemmelser, som videreføres på hidtidige vilkår. Såfremt medlemskabet ønskes opsagt, skal du derfor afgive en opsigelse i overensstemmelse med de almindelige vilkår for opsigelse, jf. abonnementsaftalens §6. Samt iagttage det heri anførte opsigelsesvarsel, førend opsigelsen kan få virkning. Du vil derfor heller ikke have krav på tilbagebetaling af allerede betalte beløb, ligesom OCR Odense heller ikke på anden måde kan blive stillet til ansvar og/eller hæfte over for dig på baggrund af en sådan umuliggørelse eller vanskeliggørelse.

Jeg erklærer mig igennem min indmeldelse enig i OCR Odenses medlemsbetingelser og alle de indtastede oplysninger for korrekte.

Velkommen til OCR Odense!

OCR Odense Aps
Odense, Danmark
CVR 41690372

medlem@ocrodense.dk